ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΕΜΠΡΕ...HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Οροι χρησης...
Δήλωση Εμπιστευτικότητας/Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο διαχειριστής και οι συντονιστές του site www.panaigialeiosfans.gr είναι ιδιοκτήτες της ανωτέρω ιστοσελίδας. Οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αναφέρονται ως "ο Επισκέπτης η Μέλος" Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στα μέλη που εξυπηρετούμε αλλά και στους απλούς επισκέπτες του ιστοχώρου του panaigialeiosfans.gr

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες και έχουμε το δικαίωμα να το μεταβιβάζουμε στον κλειστό χώρο του forum η των blog.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου:

- Να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας, προσωπική μας ασφάλεια απο τις εξυβρίσεις η τις επιθέσεις στα πρόσωπα της ομάδας σύνταξης, ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.
- Να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος του panaigialeiosfans.

Το site, στα πλαίσια της λειτουργίας του δικτυακού του τόπου, δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης.

Το site δύναται να χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού του τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία του με τους επισκέπτες και τα μέλη του (χρήστες).

Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεν απαιτείται ο επισκέπτης να υποβάλει στον παρόντα δικτυακό τόπο προσωπικά στοιχεία για να τον χρησιμοποιήσει. Κατ' εξαίρεσιν ζητούνται προσωπικά στοιχεία κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στην κοινότητα των μελών του δικτυακού τόπου για την απόκτηση ή δοκιμή των υπηρεσιών καθώς και κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια από τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του panaigialeiosfans.gr με την επιφύλαξη των διατάξεων:
- του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
- και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)
συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Ο διαχειριστης δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση του με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών του. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Ο διαχειριστης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και το Ελληνικό Δίκαιο.

Διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες του panaigialeiosfans.gr και τις υπηρεσίες του website της εταιρείας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ιστοσελίδα ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.

Tο όνομα, οι υπηρεσίες, τα σήματα τα λογότυπα το φωτογραφικό υλικό και ότι υπάρχει σε αυτό το site, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια των διαχειριστών του η του Συλλόγου που στηρίζει και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη / μέλος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή των ιδίων.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του δικτυακού τόπου κατά το νόμο 2472/97 είναι o Μπ.Ιωάννης και ο Τρ.Νικόλαος

     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος panaigialeiosfans.gr ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργίας αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του site.